ਕਉਕਿ ਦੋਨੋ ਹੀ ਝੂੱਠ ਦੱਸਦੇ ਨੇ………..

ਜਨਾਨੀ ਕੋਲੋ ਉਮਰ ਅਤੇ
ਬੰਦੇ ਤੋ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ ਪੁਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ


”’


ਕਉਕਿ ਦੋਨੋ ਹੀ ਝੂੱਠ ਦੱਸਦੇ ਨੇ…………..

Category: Punjabi  Tags:
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>